میکرو فیلتر و المنت

 میکرو فیلتر و المنت میکرو فیلتر و المنت :

قطعا هواي فشرده توليد شده داراي ناخالصي هايي نظير روغن، گردوغبار و رطوبت باشد ، که محيط اطراف بر كيفيت هواي فشرده تأثيرگذار می باشد. به این علت هواي فشرده درآخرين مرحله توليد بايد از فيلترهای بخصوص و متفاوتی عبور كند.هوای خشک با استفاده از میکروفیلترهای شرکت PARKER DOMNICK HUNTER پارکر دمنیک هانتر توانسته است نیاز صنعت گران را به خوبی مرتفع سازد.

میکرو فیلتر و المنت
 میکروفیلترهای دمنیک هانتر
 میکروفیلترهای دمنیک هانتر
 میکروفیلترهای دمنیک هانتر