فیلتر سپراتور فیلتر سپراتور :


فیلتر سپراتور در کمپرسور اسکرو نقش بسیار مهمی در کیفیت هوای فشرده ، پایین نگه داشتن دمای کمپرسور اسکرو ، استحلاک و در نهایت مخارج کمپرسور اسکرو را مستقیما دارد ، که با توجه به این موارد مهم لازم است در دوره های سرویس کمپرسور اسکرو حتما فیلتر سپراتور اصلی جایگزین گردد.نقش فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو همانطور که از اسم آن پیداست Separator Filter (فیلتر جداساز) جدا سازی هوا از روغن (Air/Oil separator filter) را بر عهده دارد.فیلترهای کمپرسور اسکرو در دو نوع کاردریجی و اینترنال طراحی شده است ، تفاوت فیلتر سپراتور کاردریجی با اینترنال در چگونگی مصرف آن توسط سازنده کمپرسور اسکرو می باشد.فیلتر های سپراتور کاردریجی بر روی بلوک های فیلتر پسراتور نصب می شود و قابل رویت است ولی فیلتر های سپراتور اینترنال در داخل مخزن رسیور یا مخزن سپراتور قرار می گیرد که روی آن توسط درب مخزن روغن سپراتور ایزوله شده است.از با کیفیت ترید فیلتر های سپراتور کمپرسور اسکرو می توان از شرکت MANN Filter و از با کیفیت ترین فیلتر های کمپرسور اسکرو از نوع اینترنال هم می توان به فیلتر های سپراتور کمپرسوراطلس کوپکو نام برد.

بیش از دو دهه است که هوای خشک توانسته است  نیاز کارخانجات کشور را از فیلتر سپراتور اصلی کمپرسور اسکرو تامین کند.
  • نماینده فروش فیلتر سپراتور شرکت مان فیلتر MANN FILTER.
  • تامین کننده فیلتر سپراتور کمپرسور AtlasCopco اطلس کوپکو.
  • تامین کننده فیلتر سپراتور کمپرسور kaeser کیزر.
  • تولید فیلتر سپراتور کمپرسور سفارشی.
 فیلتر سپراتور