درایرهای تبریدی :

ایرهای تبریدی

عمومی ترین مشکلات درایرهای تبریدی ، خرابی اواپراتور می باشد. اواپراتور درایر تبریدی بعد از مدتی (حدودا 10 تا 15 سال) بسته به مقدار رطوبت محیط دچار پوسیدگی و در نتیجه سوراخ شدن لوله های داخلی می شود که سوراخ شدن این لوله ها موجب تخلیه گاز خنک کننده و همچنین ورود رطوبت به داخل کمپرسور تبریدی درایر می شود که در مواردی بسیار کمپرسور تبریدی درایر از بین می رود و نیاز به تعویض دارد.